Kontrola Inspekcji Ochrony Środowiska

Kontrola Inspekcji Ochrony Środowiska w przedsiębiorstwie – jakie uprawnienia ma inspektor?

0 Shares
0
0
0

Jednym z zadań Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola przedsiębiorstw pod względem przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. Do jej przeprowadzenia powołani są pracownicy IOŚ – inspektorzy, którzy dysponują szerokimi uprawnieniami. Co mogą sprawdzić?

Kontrola Inspekcji Ochrony Środowiska – jakie podmioty mogą się jej spodziewać? Rodzaje kontroli

Inspekcja Ochrony Środowiska została powołana w celu kontroli przestrzegania przez określone podmioty przepisów o ochronie środowiska, a także badania i oceniania stanu środowiska. Wizyty inspektora może spodziewać się każdy podmiot, który – w myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – korzysta ze środowiska, czyli np.:

 • pobiera wodę,
 • wprowadza ścieki do środowiska,
 • wytwarza odpady,
 • gospodaruje odpadami,
 • emituje szkodliwe substancje do atmosfery.

Inspekcja Ochrony Środowiska jest uprawniona do przeprowadzania zarówno planowych, jak i pozaplanowych kontroli. Te pierwsze muszą zostać poprzedzone stosownym zawiadomieniem i mogą się odbyć nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia przedsiębiorcy zawiadomienia, chyba że wyrazi on zgodę na wcześniejszy termin.

Z kolei kontrole pozaplanowe nie wymagają wcześniejszego zawiadomienia przedsiębiorcy. Dzieli się je na kontrole na wniosek i kontrole interwencyjne. Te pierwsze są przeprowadzane na wniosek organów administracji publicznej, innych podmiotów lub samego przedsiębiorcy. Te drugie natomiast są odpowiedzią na skargi i interwencje wiążące się np. z podejrzeniem wystąpienia zanieczyszczenia. Przeprowadza się je także w celu przeciwdziałania przestępstwu.

Do kontroli pozaplanowej może dojść o każdej porze dnia i nocy, nawet pod nieobecność przedsiębiorcy. Jedynym wymogiem jest to, aby inspektor miał przy sobie legitymację służbową.

Jakie uprawnienia ma inspektor podczas kontroli?

Niezależnie od tego, czy kontrola ma charakter planowy czy też pozaplanowy, przeprowadzający ją inspektor dysponuje rozległymi uprawnieniami. Ma możliwość wstępu z rzeczoznawcami, pracownikami pomocniczymi i sprzętem na teren nieruchomości lub jej części oraz do środków transportu. Jest też uprawniony do wstępu przez całą dobę na teren, który nie jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na tym jednak nie koniec. Inspektor może:

 • pobierać próbki, przeprowadzać badania i wykonywać inne czynności kontrolne, które pozwolą ustalić stan środowiska na kontrolowanym terenie i zweryfikować indywidualnie określonych warunków wykonywania działalności,
 • żądać wstrzymania ruchu urządzeń i instalacji, a także powstrzymywania się od wykonywania innych w czynności, tak aby możliwe było pobranie próbek i przeprowadzenie niezbędnych badań,
 • oceniać sposób, w jaki dane urządzenia i instalacje są eksploatowane,
 • oceniać stosowane technologie i rozwiązania techniczne,
 • żądać pisemnych lub ustnych informacji, a także przesłuchiwać osoby w celu ustalenia stanu faktycznego,
 • żądać przedstawienia dokumentów i danych mających związek z problematyką kontroli,
 • dokonywać oceny sposobu wykonywania pomiarów emisji czy też ilości odprowadzonych ścieków.

Na podstawie poczynionych ustaleń Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska może wydać albo zarządzenia pokontrolne, albo decyzję administracyjną. Ma też możliwość wszczęcia egzekucji oraz zażądania przeprowadzenia postępowania służbowego przeciwko osobom, które są winne ewentualnym uchybieniom. Jeżeli zachodzi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi albo środowiska naturalnego, inspektor przeprowadzający kontrolę ma prawo wstrzymać działalność.

Inspektor IOŚ dysponuje szerokimi uprawnieniami. Wszystko po to, aby móc zweryfikować, czy dany podmiot przestrzega przepisów o ochronie środowiska, racjonalnie korzysta z zasobów przyrody oraz wypełnia ustalone warunki eksploatacji środowiska i wielkości emisji zanieczyszczeń. Kontrole mają też zapobiec ewentualnym awariom, które mogłyby zagrozić zdrowiu lub życiu ludzi i pogorszyć jakość środowiska naturalnego.

Źródło: Ekomeritum.pl

0 Shares
You May Also Like